Access hsTnI

BC Access hsTnI je vysoce citlivý a přesný test s minimální variabilitou a vysokou reprodukovatelností.
Těchto nadstandartních analytických parametrů bylo dosaženo mimo jiné použitím zcela nových
magnetických částic s uniformním povrchem, které snižují citlivost stanovení k nespecifickým vazbám.
Současným využitím protilátek nové generace, jež signifikantně redukují interference známých
heterofi lních protilátek, tak vznikla souprava vyhovující současným vysokým nárokům na laboratorní
vyšetřování infarktu myokardu.

Souprava Access hsTnI:

 • splňuje současná mezinárodní doporučení pro hypersenzitivní stanovení troponinu#
      * <10% nepřesnost na horní referenční mezi (URL) 99. percentilu
      * >50% zdravé populace má měřitelnou hodnotu troponinu vyšší než limit detekce (LoD)
 • minimalizuje variabilitu danou typem vzorku (redukce falešně pozitivních výsledků způsobené
  analytikou)
 • má zvýšenou přesnost v dolní části analytického rozsahu s limitem detekce LoD 2,3 ng/L (zvýšená
  citlivost umožňuje časné zachycení cirkulujícího troponinu během progrese akutního poškození
  myokardu)
 • má stanoveny hodnoty delta pro zavedení časného rule-out protokolu a 99% URL v závislosti
  na pohlaví

 

 

 

 

# Clinical Applications of Cardiac Bio-markers. IFCC: International Federations of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine, 26 July 2014, Web 14 Feb. 2017