COULTER® LH 755

Preanalysis:
Preanalytická fáze měření začíná u LH 755 zadáním požadavků na krevní obraz do laboratorního informačního systému (LIS). Tyto informace jsou automaticky zaslány do řídicího počítače LH 755 a u každého vzorku jsou selektivně analyzovány pouze opravdu požadované parametry (KO, Diff, Reti). Díky použití čárového kódu je vyloučeno riziko záměny vzorků, pacientský vzorek je jednoznačně identifikován včetně požadavků na měřené metody a odpadá další zadávání nebo vyplňování Worklistů. Toto uspořádání se označuje pojmem Full-Random-Access. Výrobci hematologických analyzátorů řeší tento problém v zásadě dvojím způsobem: Jedni zpracovávají krevní obraz vždy s maximálním počtem parametrů a zobrazují pouze vyžádané metody. Nevýhodou této koncepce je neustálá a zbytečná spotřeba všech reagencií. Ostatní výrobci zařazují krátký promývací cyklus vždy před přechodem z malého krevního obrazu (KO bez diff) na velký (KO+Diff+Reti). Přínosem je částečná úspora reagencií, nevýhodou je nutnost shromažďovat vzorky do sérií podle typu vyšetření, tato metoda je používána i u Coulter GeN-S. Přístroj LH 755 je vybaven novými, bezúdržbovými keramickými ventily, které otvírají vždy pouze patřičné reagenční dráhy bez nutnosti proplachu. To šetří čas i peníze a poprvé se tak podařilo dosáhnout skutečné selektivní analýzy bez dalších, přidružených nákladů.

 

Analysis:
Vlastní analyzátor je založen na osvědčeném Coulter-impedančním principu a neustále dále rozvíjené VCS technologii. Vysoká hustota integrace polovodičových prvků spolu s použitím velmi rychlých procesorových jednotek a Hi-Tech elektronických dílů umožnily vylepšení a zrychlení analytických algoritmů a především výrazné zlepšení odstupu signál – šum. Tento parametr je vysoce kritický a rozhoduje, mimo jiné, o schopnosti analyzátoru registrovat a spolehlivě vyhodnocovat velmi malé a početně málo zastoupené částice (PLT - shluky ,NRBCs,RETI,…). Nové, rychlejší analytické algoritmy kontrolují celou fázi průletu buňky měřicí aperturou tzv. „Flight-Time“ a optimalizují následný čas potřebný pro ustálení systému tzv. „Wait-Time“. Výsledkem je znatelné zvětšení linearity, stability a rozsahu měření především u leukocytů a trombocytů. Horní hranice linearity měření leukocytů je 400 000 WBC/ml a u trombocytů 3 000 000 PLT/ml. Byly tak překonány hranice, jichž dříve dosahovaly pouze některé optické metody. Na opačném konci měřící škály leží hodnoty, se kterými se v každodenní rutinní praxi setkáváme možná častěji – leukocytopenie a především trombocytopenie. Všechny dosud vyráběné hematologické systémy Coulter automaticky upozorňovaly u vzorků s počtem trombocytů menším než 20 000 PLT/ml na nutnost manuální kontroly. LH 750 díky vysokému odstupu signál – šum a vynikající stabilitě umožňuje přesné a lineární měření až do 5 000 PLT/ml. Celý měřící proces byl testován a validován podle referenční metody ISLH (International Society of Laboratory Hematology), kterou je průtoková cytometrie (CD41, CD61). Přesné a spolehlivé měření v této oblasti je rozhodující pro terapeutické podávání trombokoncentrátů a nabízí možnost zbavit se neoblíbených a značně subjektivních komůrkových metod. Dalším významným přínosem je automatická detekce přítomnosti normoblastů, jejich numerické vyhodnocení a automatická korekce počtu leukocytů u každého vzorku bez nutnosti použití dalších reagencií. Pro stanovení počtu retikulocytů a jejich maturačního indexu je možno díky VCS technologii použít průtokovou cytometrii, která je zároveň i referenční metodou. VCS technologie spolu s Intelli-Kinetic metodou optimalizace pracovních podmínek analyzátoru a vylepšený způsob „gatování“ nabízí stabilnější diferenciální rozpočet leukocytů především u starších a leukocytopenických vzorků.

 

Postanalysis:
Komplet hematologického analyzátoru je modulově doplněn o nátěrový a barvicí automat, který podle výsledků vlastního měření a libovolných externích kriterií nebo jejich kombinací (druh patologie, diagnóza, oddělení, ošetřující lékař, …) připraví v reálném čase standardní nátěr obarvený klasickou metodou a popsaný číslem a jménem pacienta včetně čárového kódu. Rozsáhlý, několikavrstvý systém kontroly kvality výsledků, přesnosti a stability kalibrace běží neustále na pozadí analytického software a umožňuje nepřetržitou kontrolu celého analytického procesu. Rozsáhlé softwarové vybavení nabízí optimální využití kapacity analyzátoru a redukci času nutného pro obsluhu, vyhodnocování a validaci výsledků.